{name:"SAKURA Kim Liên", address: "135 Lương Định Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Đống Đa", phone:"0985 321 840", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.655088341535!2d105.83272977516411!3d21.006458680637287!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac78d38fe28f%3A0x26f1172d48fe1af3!2zMTM1IFAuIEzGsMahbmcgxJDhu4tuaCBD4bunYSwgS2ltIExpw6puLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpIDEwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1692158354209!5m2!1svi!2s"},

{name:"SAKURA Cầu Giấy", address: "41 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Quận Cầu Giấy", phone:"0965 72 58 72", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.7812553451627!2d105.78492647516505!3d21.041436780611043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab341b9059df%3A0x4d70d17158e5251c!2zNDEgUC4gVHLhuqduIFF14buRYyBIb8OgbiwgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1692158786601!5m2!1svi!2s"},

{name:"SAKURA Depot Sài Gòn", address: "74 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận 10", phone:"0965 72 58 72", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.413804097783!2d106.6623425!3d10.7795849!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ec56fcd0f5b%3A0x6f7781ae07ab41a9!2zNzQgxJAuIMSQ4buTbmcgTmFpLCBQaMaw4budbmcgMTUsIFF14bqtbiAxMCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1703752502845!5m2!1svi!2s"},

{name:"SAKURA Hà Giang", address: "107 Trần Phú, Tp. Hà Giang, Hà Giang",city: "Hà Giang",district: "Hà Giang", phone:"0965 72 58 72", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.497245859183!2d104.9847201752171!3d22.82108577931557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc784d409cd36f%3A0x533c1d6085b2748c!2zMTA3IMSQLiBUcuG6p24gUGjDuiwgUC4gTWluaCBLaGFpLCBIw6AgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1692158815404!5m2!1svi!2s"},

{name:"SAKURA Hải Dương", address: "163 Ngô Quyền, Tp. Hải Dương, Hải Dương",city: "Hải Dương",district: "Hải Dương", phone:"0965 72 58 72", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.435738728408!2d106.31216877516214!3d20.9350094806909!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b13c61e36a5%3A0xee7b8e19008c14!2zMTYzIE5nw7QgUXV54buBbiwgUC4gVGhhbmggVHJ1bmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1692158868228!5m2!1svi!2s"},

hotline 0965725872
zalo